Przeskocz do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) Publicznego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku ul. Ogrodowa 10

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

·   Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Publiczne Przedszkole nr 4 w Brzesku ul. Ogrodowa 10

·    Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Brzesku pełni radca prawny Pani Małgorzata Domagała:

adres email:  iod-domagala@poczta.okey.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

·   Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

·  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych

·  Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

·    Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

·   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·  Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

·    Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

Skip to content