Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 4  im. Jana Brzechwy w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole4.bwi.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku

ul. Ogrodowa 10

 32-800 Brzesko

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • brak lub nieprawidłowy tekst w obiektach graficznych i interakcyjnych
  • brak czytnika ekranu
  • brak głosu syntetycznego
  • brak PJM
  • brak mapy strony

Ułatwienia na stronie podmiotowej

  • możliwość obsługi strony za pomocą klawisza Tab
  • dokumenty są tworzone zrozumiale i czytelnie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika przedszkola.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Mika
e-mail: przedszkole4.brzesko@brzesko.pl
Telefon: 146849441

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dla interesantów dostępne jest 1 wejście główne od ulicy Ogrodowej 10, 32-800 Brzesko od strony osiedla. Możliwość wejścia od strony parkingu alejką chodnikową. Na poziomie terenu, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zastosowano pochylnię dla wózków od strony wejścia głównego. Dla pracowników dostępne są 2 wejścia.

W budynku funkcjonują obszary monitoringu wizyjnego.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Obok budynku znajduje się duży  parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content