Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 4  im. Jana Brzechwy w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole4.bwi.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku

ul. Ogrodowa 10

 32-800 Brzesko

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych
  • brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania strony (wysoki kontrast)
  • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
  • brak możliwości powiększenia tekstu

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • mapa strony
  • możliwość obsługi strony za pomocą klawisza Tab
  • dokumenty są tworzone zrozumiale i czytelnie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika przedszkola.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Mika
e-mail: przedszkole4.brzesko@brzesko.pl
Telefon: 146849441

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

brak