Przeskocz do treści

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Funkcjonowanie przedszkola w okresie wakacji w roku 2024

Informacja dla Rodziców o funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli Gminy Brzesko  w okresie wakacyjnym od 1 lipca 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r.

sporządzona na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019., poz.502)

Okres wakacyjnej pracy przedszkola nie jest okresem adaptacji dla nowoprzyjętych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od września 2024 r.

Co robi Rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do przedszkola

w okresie od 1 lipca 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r.

 1. Należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola harmonogramu ustalonego przez Organ Prowadzący od 29 kwietnia do 12 maja 2024 r.
 2. Przedszkole może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość (wolne miejsca). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 1. W okresie od 15 maja do 29 maja 2024 r. przyjmowane będą zapisy dzieci

 z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

 1. Zapisów na ten sam okres dokonujemy tylko w jednej placówce.

Organizacja pracy w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych w Arkuszu organizacji Przedszkola na dany rok szkolny.
 2. Grupa przedszkolna liczy 25 dzieci.
 3. Organizujący pracę Przedszkola w okresie wakacyjnym zastrzega możliwość zmian w obrębie grup funkcjonujących w bieżącym roku szkolnym – może dojść do łączenia dzieci z różnych grup dzieci zbliżonych wiekowo.
 4. W tworzeniu grup uwzględniany będzie podział wiekowy - grupa 3-4 latków, 4-5 latków oraz 5-6 latków.
 5. Dzieci z oddziałów integracyjnych należy zgłaszać na okres wakacji do funkcjonujących placówek integracyjnych.
 6. Pobyt dzieci w przedszkolu w okresie wakacji odbywa się bez korzystania z czytnika elektronicznego.
 7. Zasady odpłatności: Opłaty za świadczenia przedszkola pobierane są z dołu za ubiegły miesiąc i należy je wnosić w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. Za każdy dzień zwłoki w płatności naliczane są odsetki zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się dzień, w którym opłata wpłynęła na konto.
 8. Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 10 zł  - dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą  godzinę dodatkową ponad podstawę programową).
 9. Rodzice dzieci sześcioletnich ( realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie.
 10. W przypadku posiadania przez rodziców karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” należy ten fakt potwierdzić, składając aktualne dokumenty.
 11. W przypadku posiadania decyzji o przyznaniu dofinansowania obiadów przez MOPS należy ten fakt potwierdzić.
 12. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego w Porozumieniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY:

: https://www.przedszkole4.bwi.pl/index.php/ogloszenia/wniosek-o-przyje…yzur-wakacyjny-4/ ‎

Skip to content