Przeskocz do treści

Rekrutacja

REKRUTACJA  26 luty - 11.03.2024

Drodzy Państwo!
Z radością zapraszamy do obejrzenia filmiku prezentującego nasze przedszkole.
 
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY firmie Around , która zajęła się nagraniem oraz montażem. Za poświęcony czas, cierpliwość oraz wspaniały efekt końcowy 🎉🎊🎉 - jesteście NAJLEPSI!!!
 
FILMIK Również DOSTĘPNY DO OBEJRZENIA PO KLIKNIĘCIU W PONIŻSZY LINK:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

REKRUTACJA  26 luty - 11.03.2024

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:

 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 • zarządzeniu Nr 30/2024 Burmistrza Brzeska z dnia 30  stycznia 2024r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 1. Postępowanie rekrutacyjne do na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Poniższe kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do przedszkola w związku z tym należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryterium ( 
  np. zaświadczenie z zakładu pracy, inne dokumenty i załącznikami wg. poniższej tabeli). Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.
 2. Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy 19.02.2024 r. a 23.02.2023 r ( dla dzieci już uczęszczających do przedszkola).Brak złożonej deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją na przyszły rok. Na pozostałe wolne miejsca przeprowadza się rekrutację. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna w oparciu o kryteria o których mowa w ust. 3 i 4 oraz zgodnie z harmonogramem opisanym w ust. 5.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

 

 

 

 

Niepełnosprawność kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

3.

 

 

 

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

4.

 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

5.

 

 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

20

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1111, ze zm.)

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów
  i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017,  poz. 2454)

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

1.

Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

 

50

 

2.

Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym

 

40

Zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu,
pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej – dotyczy obojga rodziców

3.

Jeden pracujący/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic

 

30

 

Jak wyżej

4.

Rodzeństwo w przedszkolu

4

-

5.

Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

 

3

 

-

6.

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka
 w przedszkolu powyżej 7 godzin

2

Oświadczenie rodzica
o planowanym pobycie dziecka

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko:

Lp.

Rodzaje czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26.02. 2024 r.

do 11.03. 2024r.

 

od 29.05.2024 r.

do 07.05.2024 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

do 15.03.2024r.

do 13.05.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22.03.2024 r.

17.05.2024r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 02.04.2024 r.

do 27.05.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

08.04.2024 r.

03.06.2024 r.

 1. Wnioski można pobrać z załącznika lub intendenta/dyrektora  i składać bezpośrednio w placówce u dyrektora lub intendenta przedszkola.
 2. Deklaracje złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Brzesko dnia 07.02.2024r.

Dokumenty do pobrania:

potwierdzenie woli

wniosek o przyjęcie ok 2024

załącznik nr 2 Oświadczenie o wielodzietności

-załącznik nr 3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

załącznik nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

Deklaracja potwierdzenia wyboru przedszkola

zgoda na religie- załącznik nr 5

Skip to content