Przeskocz do treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.ART.13 RODO PRZY ROZPOWSZECHNIANIU WIZERUNKU  W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 IM. J. BRZECHWY W BRZESKU.

 Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy, 32-800 Brzesko, e-mail przedszkole4.brszesko@brzesko.pl telefon: 14 68 49 441

Inspektor ochrony danych: Małgorzata Domagała, e-mail                                       iod-domagala@poczta.okay.pl nr telefonu 602363561

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880),Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 24 maja 2018 poz.1000)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy, oraz na stronę internetową podmiotu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART.13 RODO  PRZY ZGODZIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEDSZKOLA.

 Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy, 32-800 Brzesko, e-mail przedszkole4.brzesko@brzesko.pl telefon: 14 68 49 441

Inspektor ochrony danych: Małgorzata Domagała, e-mail                                       iod-domagala@poczta.okay.pl nr telefonu 602363561

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 24 maja 2018 poz.1000 oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).Prawo oświatowe Dz.U.z 2018r.poz.966

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku edukacji przedszkolnej, a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku edukacji przedszkolnej/ przyjęcia do przedszkola i przetwarzania danych osobowych.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa i do celów identyfikacji osób odbierających dzieci z przedszkola, teren wewnętrzny tj,. szatnia i korytarz objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu możliwa jest do pobrania na dole strony.

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców) Publicznego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku ul. Ogrodowa 10

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

·   Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Publiczne Przedszkole nr 4 w Brzesku ul. Ogrodowa 10

·    Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Brzesku pełni radca prawny Pani Małgorzata Domagała:

adres email:  iod-domagala@poczta.okey.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

·   Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

·  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych

·  Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

·    Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

·   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·  Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

·    Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

Do pobrania:

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w Przedszkolu Nr 4 w Brzesku.