Przeskocz do treści

Rekrutacja

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.
Potwierdzenia dla rodziców dzieci przyjętych i nieprzyjętych do
przedszkola zostaną wysłane na e-mail  rodzica.
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4
 

Ważna informacja

Informacje o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola na rok 2020/2021 zostanie przekazana Państwu telefonicznie w dn. 30.03.2020 w godz. 9-12.

Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane proszeni są o przesłanie do dnia 06 kwietnia 2020 r. poniższej informacji na pocztę elektroniczną przedszkole4.brzesko@brzesko.pl

"Deklaruję wybór Publicznego Przedszkola Nr 4 dla .............................(imię i nazwisko dziecka)"

Dla tych z Państwa, którzy nie mają możliwości przesłania skanu potwierdzenia wyboru przedszkola jest możliwość napisania takiej informacji na pocztę elektroniczną przedszkola do 06 kwietnia 2020 r.

Deklaracja potwierdzenia wyboru przedszkola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja odbywa się zgodne z Zarządzeniem Burmistrza Brzeska Nr 25/2020 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2020/2021:

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczały do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację o której mowa powyżej rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. między 21 a 28 lutego 2020 r. włącznie             ( deklarację otrzymają od nauczycieli w poszczególnych grupach)
 2. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna w oparciu o kryteria o których mowa
  w ust. 3 i 4 oraz zgodnie z harmonogramem opisanym w ust. 5.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

 

 

 

 

Niepełnosprawność kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

3.

 

 

 

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

4.

 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

5.

 

 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

20

Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1172, ze zm.)

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

20

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

20

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1111, ze zm.)

  

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów
  i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017,  poz. 2454)

Lp.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

1.

Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

 

50

 

2.

Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym

 

40

Zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu,
pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej – dotyczy obojga rodziców

3.

Jeden pracujący/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic

 

30

 

Jak wyżej

4.

Rodzeństwo w przedszkolu

4

-

5.

Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

 

3

 

-

6.

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka
 w przedszkolu powyżej 7 godzin

2

Oświadczenie rodzica
o planowanym pobycie dziecka

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie
  Gminy Brzesko:

Lp.

Rodzaje czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 02.03. 2020 r.

do 16.03. 2020 r.

 

 

od 04.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

 

 

 

do 20.03.2020 r.

 

 

 

 

do 15.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

30.03.2020 r.

 

22.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 06.04.2020 r.

 

do 29.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

do 10.04.2020 r.

 

05.06.2020 r.

 1. Wnioski można pobrać z załącznika lub intendenta i należy składać u dyrektora lub intendenta przedszkola.
 2. Deklaracje złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 Brzesko dnia 14.02.2020 rok

Rekrutacja 2020-2021 _ wniosek

Rekrutacja 2020-2021-załącznik nr 2 Oświadczenie o wielodzietności

Rekrutacja 2020-2021-załącznik nr 3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Rekrutacja 2020-2021-załącznik nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola